Driftinformation

2019-04-28 19:11

Sedan en tid har det förekommit störningar i nätet.

Detta är felanmält och kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Problemet är inte i vårt byanät utan högre upp i hierarkin.

Styrelsen

Nyheter

Dagordning årsmöte 2019-02-23 11:12

  

Dagordning RKTV årsmöte 2019-03-20 Samvaron Lekgränd Rosvik

 

Antal deltagare vid årsmötet:

 

 1. Mötets öppnande.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justerare för mötet.

 

 1. Styrelsens verksamhetsrapport.

 

 1. Resultat och balansräkning.

 

 1. Revisorns berättelse.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet.

 

 1. Beslut om arvoden.

 

 1. Val av styrelse.
 2. Ordförande för ett år
 3. Tre ledamöter på två år.
 4. Eventuella fyllnadsval.

 

 1. Val av övriga förtroendevalda.
 2. En revisor och en ersättare för ett år.
 3. Två valberedare för ett år varav en sammankallande.

 

 1. Redovisning av kommande års driftkalkyl.

 

 1. Fastställande av årsavgift.

 

 1. Inkomna motioner enligt § 11.

 

 1. Ny huvudman för Rosvik Kabel TV nät.

 

 1. Övriga frågor, beslut kan inte tas på årsmöte.

 

 1. Information om tillgänglighet på mötesprotokoll.

 

 • Årsmötets avslutning

 

 (programvaran medger inte att texten blir/hamnar rätt)